ONLINE ZAMÓWIENIA 24H! WYSYŁKA NA TERENIE POLSKI od 25ZŁ netto/30,75 brutto ONLINE ZAMÓWIENIA 24H!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BUTY-WOLKA.PL

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
3.    WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5.    SPOSOBY PŁATNOŚCI
6.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
7.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.buty-wolka.pl skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i prowadzony jest przez ... prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ... (adres prowadzenia działalności: ... i adres do korespondencji:   ul. POLNA 10, BUDYNEK A2,LOK.19/20, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ...., REGON ......, adres poczty elektronicznej: biuro@buty-wolka.pl.
1.2.    Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://buty-wolka.pl/content/4-regulamin
1.3.    Sklep Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców, z wyłączeniem konsumentów.
1.4.    Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
1.4.4.    KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca (osoba nie będąca konsumentem).
1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4.6.    KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
1.4.7.    NEWSLETTER – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.buty-wolka.pl skierowany wyłącznie do przedsiębiorców.
1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA - .... prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą .... (adres prowadzenia działalności: .... i adres do korespondencji:  ul. POLNA 10, BUDYNEK A2,LOK.19/20, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ...., REGON ...., adres poczty elektronicznej: biuro@buty-wolka.pl.
1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
1.4.14.    USŁUGOBIORCA – osobą fizyczna, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca jednocześnie konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
1.4.15.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.    RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

2.1.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

2.1.1.    Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym.
2.1.2.    Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia.
2.1.3.    Newsletter.

3.    WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1.    Odpłatność:

3.1.1.    Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

3.2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

3.2.1.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
3.2.2.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3.2.3.    Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

3.3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1.    Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
3.3.2.    Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3.3.    Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 12.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
3.3.4.    Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
3.3.5.    Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.4.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
3.5.    Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3.6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
3.7.    Szczegółowe warunki zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych określone są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Jak kupować”.

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1.    Stroną Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą może być wyłącznie Klient.
4.2.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4.3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Cena Produktu nie zawiera jednak ewentualnych kosztów, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia albo na podstawie indywidualnego porozumienia między Klientem a Sprzedawcą.
4.4.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.5.    Do zawierania Umów Sprzedaży przepisy § 1-3 art. 66[1] Kodeksu Cywilnego nie mają zastosowania.
4.6.    Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień

4.6.1.    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
4.6.2.    Zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zostaje złożone w momencie kliknięcia pola „Potwierdzam zamówienie”.
4.6.3.    Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza ten fakt poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.
4.6.4.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych może przyjąć Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
4.6.5.    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.6.4. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

4.7.    Zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej

4.7.1.    Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie stosownej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@buty-wolka.pl. Zamówienie powinno określać co najmniej istotne postanowienia Umowy Sprzedaży, tj. Produkt oraz jego cenę.
4.7.2.    Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 Dni Roboczych może przyjąć Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
4.7.3.    Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.7.2. zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.    SPOSOBY  PŁATNOŚCI

5.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

5.1.1.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
5.1.2.    Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
5.1.3.    Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

                    5.1.3.1.    Bank: ....
                    5.1.3.2.    Numer rachunku: .....

5.1.4.    Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie http://www.przelewy24.pl/

5.2.    Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
5.3.    Obsługę płatności elektronicznych prowadzi jako agent rozliczeniowy:

             5.3.1. PayPro SA

             ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

             NIP: 779-236-98-87

             Regon: 301345068

             Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
             VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,
             wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całościKlient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

5.4.    W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

6.    KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

6.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

6.1.1.    Przesyłka kurierska; przesyłka kurierska pobraniowa;
6.1.2.    Przesyłka paletowa;
6.1.3.    Odbiór osobisty pod adresem  ul. POLNA 10, BUDYNEK A2,LOK.19/20, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA-  od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 15:00 do 16:00.

6.2.    Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Koszty dostawy wskazane są także na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Wysyłka”.
6.3.    Dostawa Produktów dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.4.    Termin dostawy Produktu do Klienta albo przygotowania go do odbioru osobistego wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

6.4.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektroniczne - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
6.4.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.5.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6.6.    Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6.7. ZWROTY

6.7.1.   Klient ma prawo zwrotu zakupionego  towaru w ciągu 14 dni od daty jego zakupu.

6.7.2.   Obuwie do 10zł jest przecenione i nie podlega zwrotom.

6.7.3.   W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

7.1.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
7.2.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

7.2.1.    Usługobiorca i Usługodawcą mogą wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym) ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn.

8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1.    Reklamacje z tytułu rękojmi za wady można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@buty-wolka.pl lub też pisemnie na adres: ul. POLNA 10, BUDYNEK A2,LOK.19/20, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA
8.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

8.2.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@buty-wolka.pl lub też pisemnie na adres: ul. POLNA 10, BUDYNEK A2,LOK.19/20, 05-552 WÓLKA KOSOWSKA

8.2.2.    W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości  oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
8.2.3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8.2.4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

8.2.5.   Obuwie do 10zł jest przecenione i nie podlega reklamacji.

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
9.2.    Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
9.3.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 10 dni od dnia powiadomienia.
9.4.    Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Usługodawca (Sprzedawca) oraz Usługobiorca (Klient) zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.
9.5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.6.    Rozstrzyganie sporów: ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą (Sprzedawcą), a Usługobiorcą (Klientem) zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
Zaloguj z Facebook


Hasło:
 

Brak produktów

Dostawa 0,00 zl
Podatek 0,00 zl
Suma 0,00 zl

Podano ceny brutto (z VAT)

Realizuj zamówienie


Pn-Pt: 9:00-17:00

Sb: 10:00-14:00

phone

Tel.kom.:+48...Pokaż

_____________________

e-maile-mail:

biuro@buty-wolka.pl

_____________________Zaloguj z Facebook